Explication sur “Tafseer Surah 18 Al-Kahf Ayat 28” par Maulana Syed Ahmad Ashraf Jilani le Vendredi 22/05/2015

Causerie par Maulana Syed Ahmad Ashraf Jilani à l’occasion du URS Shareef Hazrat Shaikh e Tareeqat Naim Ashraf Ashrafi Jilani R.A à Masjid Mare D’Albert (ile Maurice)